Adatkezelési tájékoztató

Elfogadás időpontja: 2020.08.01.

Adatkezelő:

Név: Ormai Gyula egyéni vállalkozó
Székhely: 1071 Budapest Damjanich u. 40.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1071 Budapest Damjanich u. 40.
E-mail: gaszton0121@gmail.com
Telefonszám: 30/721-0252
Weboldal: https://gasztonkonyvek.hu

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát, és kijelenti, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott szabályoknak. Az adatkezelő a https://gasztonkonyvek.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek számára tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről.

A Tájékoztató célja és hatálya:

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a https://gasztonkonyvek.hu által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

Irányadó jogszabályok:

Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük, csak annak érdekében használjuk fel, hogy a lehető legjobb kiszolgálást kaphassák ügyfeleink. A megadott telefon elérhetőségen ügyfeleinket felhívjuk, hírlevelet küldünk, amelyről lehetőség van bármikor leiratkozni a leveleink végén, és kérhető az adatok törlése a rendszereinkből. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja./

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:43§  (a továbbiakban: „Ptk.”)

2016.évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.)

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.)

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni:

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Hírlevélre történő feliratkozás:

Hírleveleinkben a „Gaszton könyvek” weboldalhoz tartozó hírekről, újdonságokról adunk tájékoztatást.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adatfeldolgozók:
Név: Ormai Gyula egyéni vállalkozó 
Székhely: 1071 Budapest Damjanich u. 40.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1071 Budapest Damjanich u. 40.
E-mail: gaszton0121@gmail.com
Telefonszám: 30/721-0252
Adminisztrátor: Ormai Gyula

Adatkezelésre jogosult személyek:

A https://gasztonkönyvek.hu weboldalon a hírlevélre feliratkozók személyes adat kezelésére és feldolgozására az Adatkezelő, valamint az adminisztrátor Nánássy Konrád jogosult.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

Adatkezelő a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat célhoz kötötten használja fel a hírlevélhez kapcsolatosan. Az adatokat harmadik félnek nem adja át. A Gaszton könyvek kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és ezen adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és időtartamban, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett, kezeli.

Adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben.

Minden adat kezelése önkéntes adatközlésen és hozzájáruláson alapul.

Adatkezelő jogosult a hírlevélre feliratkozóknak – erre vonatkozó, külön hozzájárulása, feliratkozása esetén – online hírlevél szolgáltatás útján, tájékoztató jellegű küldeményeket küldeni.

Az adatkezelés időtartama:

A hírlevélre feliratkozó (továbbiakban: Feliratkozó) által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a feliratkozó a személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől írásban nem kéri. A törlés időpontja a feliratkozó törlés iránti kérelmének az Adatkezelő részére – elektronikus vagy postai úton – történő megküldésétől számított legfeljebb 10 munkanap.

Az Adatkezelő köteles a Feliratkozó személyes adatait törölni:
Ha annak kezelése jogellenes.
Ha a személyes adat hiányos, vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható.
Ha az adatkezelés célja megszűnt.
Ha a személyes adat törlését bíróság, vagy hatóság elrendelte.
A személyes adatok kérésre történő törlését/helyesbítését követően a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő jogosult és köteles, minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak (bíróság, az ügyész-, és a nyomozóhatóság) továbbítani, amelyek tekintetében őt, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71.§ szakasza alapján a hatóság adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

A Feliratkozó jogosult továbbá személyes adatának kezelése ellen tiltakozni, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott minden egyéb esetben.

A tiltakozást az Adatkezelő, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz. A Az Adatkezelő a döntéséről a Feliratkozót írásban tájékoztatja.

Ha a Feliratkozó az Adatkezelő – fentiek alapján meghozott – döntésével nem ért egyet, illetve ha Kiadó elmulasztja a fentiekben meghatározott határidőt, úgy a Feliratkozó jogosult – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

A Jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, és  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének napja:

Jelen tájékoztató a webáruházban történő közzététel napjával (2020.08.01-én) lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Feliratkozót megfelelő módon (hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni.

Budapest, 2020. 08. 01.